OM ATT BYGGA

Tillbaka till huvudsida

Göteborgs stad
om kolonin

Godkännande, tillstånd och bygglov

.

Att bygga nytt, reparera och bygga till i Slottsskogskolonien

Som nybliven ägare till en liten kolonistuga vill man ofta göra väldigt mycket, väldigt snabbt. Det finns ett antal bestämmelser som styr vad du får göra, så vi i föreningen vill ge dig ett gott råd:

Ta ett djupt andetag och tänk på att du alltid måste ha godkännande från dina grannar och tillstånd från Slottsskogskoloniens styrelse, för alla åtgärder som du vill göra.

Bestämmelser för kolonistugans utseende
Tänk på att alla byggnader ska ha stående panel och att färgen på kolonilottens byggnader ska smälta in i områdets karaktär.

Byta fasad, tak, ytterdörr eller fönster?
Varje kolonilott får bebyggas med en kolonistuga på högst 20 m2, en veranda på högst 6 m2 och ett förråd (ryggsäck) på högst 3 m2. För att få bygga en ny kolonistuga krävs bygglov, även om stugan har en yta som är tillåten enligt arrendeavtalet. Avståndet till kolonilottsgränsen ska vara minst en halv meter.
Allmänt gäller att stugorna i Slottsskogskolonien inte får byggas om eller till så att de avviker från sitt ursprungliga skick.

Du behöver alltid tillstånd och ibland bygglov för att byta fasadbeklädnad. Ska du bara byta ut skadade plankor i fasaden behövs inget tillstånd.
Planerar du att byta takbeklädnad måste du också ha tillstånd. Yttertaket ska ha en mörk färg och taklutningen ska vara 35 till 45 grader.

Om du vill ta upp en ny eller sätta igen en gammal ytterdörr eller ett fönster måste du alltid ha tillstånd och ibland bygglov. Fönster med små rutor får inte ändras till stora rutor, allt enligt arrendeavtalet med kommunen.

Veranda
Kolonistugan får ha en inglasad veranda med ett yttermått på max 6 m2.

Förråd/ryggsäck
Kolonistugan får byggas ihop med ett förråd/ryggsäck som har ett yttermått på max 3 m2.

Förstukvist eller veranda
Vill du bygga en förstukvist eller en veranda kräver detta alltid tillstånd från styrelsen. Om du vill bygga den högre än en halv meter över marken krävs bygglov. Då anses fasaden så förändrad att detta är motiverat.

Takutsprång/skärmtak
Det är tillåtet att ha ett takutsprång/ skärmtak över ingången till stugan, om det är mindre än en halv meter. Om det är större, räknas det in i stugans totala yta på högst 20 m2.

Altan/skyddad uteplats/trädäck
En altan utan tak kan byggas efter tillstånd från styrelsen och grannarna.
Du behöver inte bygglov om altanen är lägre än en halv meter från marken och om ytan under altanen inte byggs in.
Om altanen är högre än en halv meter från marken och om ytan under altanen byggs in, dras altanens yta ifrån den yta som stugan får ha. Då anses fasaden så förändrad att detta är motiverat.

Uteplatsen får inte byggas med ett permanent tak över. Tänk på att använda färger, material och taklutning som harmonierar med kolonistugan. Skalan är viktig, för altanen får inte upplevas som om den egentligen skulle tillhöra ett mycket större, alternativt mindre hus.

Friggebod eller växthus.
På varje kolonilott, efter styrelsens och grannarnas tillstånd, får du bygga ett växthus eller en friggebod med stående panel.
Höjden över markytan får vara max 3 meter och innermåttet max 5 m2. Också här måste avståndet till din grannes kolonigräns vara minst en halv meter.

Godkännande, tillstånd och bygglov